همه پست ها در دسته بندی: نمونه قرارداد ها

قرارداد مشارکت در ساخت

به نام خدا  قرارداد مشارکت در ساخت قرارداد مشارکت در ساخت به شرح ذیل می باشد. ماده 1 – طرفين قرارداد 1-1 آقاي / خانم                                     فرزند                         به شماره شناسنامه                 صادره از                   كد ملي                   متولد               ساكن                                                                                                                                                                                تلفن                     با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                     به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب كه از اين پس…

مشخصات تكميلي

نمونه مبایعه نامه

به نام خدا مبایعه نامه نمونه مبایعه نامه به شرح ذیل می باشد . ماده 1 : طرفين قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان                   فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                 کدملي                     متولد                       ساکن                                                                                                                                تلفن                                       با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت                           فرزند                       به شماره شناسنامه                  متولد                       به موجب 2-1- خريدار/خريداران                           فرزند                       به شماره شناسنامه                   صادره از                 کدملي                     متولد                       ساکن                                                                                                                                         تلفن با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت                             فرزند                      …

مشخصات تكميلي

نمونه قرارداد اجاره نامه

نمونه قرارداد اجاره نامه نمونه قرارداد اجاره به شرح ذیل تقدیم می گردد ماده 1 – طرفين قرارداد 1-1 موجر/ موجرین               فرزند به شماره شناسنامه                           صادره از                   كد ملي                   متولد               ساكن                                                                                                                                                                             تلفن                       با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                       فرزند                     به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب 1-2 مستاجر/مستاجرین                             فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره…

مشخصات تكميلي
GET IT NOW
500% MORE SUBSCRIBERS
EFFICIENCY
BOOST YOUR SALES
CREATIVITY
INSPIRE YOUR VISITORS
BE UNIQUE
CREATE UNIQUE POPUPS
پیش فروش
آپارتمان در برجهای ساحلی کیش
روش پرداخت :
30% با اقساط 24 ماهه
تحویل
پایان سال 1397
تماس بگیرید
09347691166 - 09127694800